Zapraszamy do naszej Stacji Diagnostycznej. Profesjonalne badanie techniczne pomoże podnieść bezpieczeństwo Twoje i Twoich pasażerów.

Stacja oferuje pełny zakres badań technicznych:


Okresowe badania techniczne:

 • motocykli i motorowerów;
 • samochodów osobowych i ciężarowych;
 • ciągników samochodowych;
 • przyczep i naczep ciężarowych;
 • autobusów;
 • ciągników rolniczych i przyczep rolniczych;
 • pojazdów marki "SAM";


Pierwsze badania techniczne:

 • pojazdów sprowadzonych z zagranicy;
 • pojazdów wycofanych z ruchu drogowego i zgłoszonych do ponownej rejestracji;
 • pojazdów zabytkowych;


Dodatkowe badania techniczne:

 • pojazdów z instalacją gazową;
 • taksówek;
 • pojazdów uprzywilejowanych;
 • pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;
 • pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym;
 • pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy;
 • pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym;
 • pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych;
 • pojazdów po wymianie podwozia (ramy);
 • pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy;
 • ustalanie nieznanych danych technicznych pojazdów;
 • sprawdzanie mechanizmów i zespołów w pojazdach: geometrii kół, amortyzatorów,
 • luzów w zawieszeniu, toksyczności spalin, świateł mijania i drogowych itp.

  Nadawanie i wybijanie numerów nadwozia i wykonywanie tabliczek zastępczych.

  Opiniowanie, wyjaśnianie, informowanie w sprawach dotyczących warunków technicznych pojazdów, oraz w sprawach dotyczących badań technicznych pojazdów.

  Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  z dnia 29 września 2004 roku (Dz. U. Nr 223, poz. 2261 z późniejszymi zmianami)
  Obowiązuje od 29.10.2004 r.


  TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

  Lp.

  Wyszczególnienie

  Opłata w zł (brutto)

  1

  Okresowe badanie techniczne:

  1.1

  motocykl, ciągnik rolniczy

  62,00

  1.2

  samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

  98,00

  1.3

  samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

  153,00

  1.4

  samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

  176,00

  1.5

  autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

  199,00

  1.6

  przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

  40,00

  1.7

  przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

  50,00

  1.8

  przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

  70,00

  1.9

  przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

  78,00

  1.10

  przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

  163,00

  1.11

  przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

  177,00

  1.12

  pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)  

  1.13

  taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)  

  1.14

  pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

   

  1.15

  pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

  63,00

  1.16

  pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

   

  1.17

  tramwaj - wagon silnikowy

  330,00

  1.18

  tramwaj - wagon przegubowy

  395,00

  1.19

  tramwaj - wagon doczepny czynny

  250,00

  1.20

  tramwaj - wagon doczepny bierny

  110,00

  1.21

  trolejbus - badania elektryczne2)

  115,00

  1.22

  motorower

  50,00

  1.23

  pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

  62,00

  2

  Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

  2.1

  skuteczności i równomierności działania hamulców

  20,00

  2.2

  skuteczności działania hamulców tramwaju

  120,00

  2.3

  skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

  50,00

  2.4

  ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

  14,00

  2.5

  połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

  20,00

  2.6

  toksyczności spalin

  14,00

  2.7

  poziomu hałasu

  20,00

  2.8

  geometrii kół jednej osi

  36,00

  2.9

  działania amortyzatorów jednej osi

  14,00

  2.10

  wszystkich innych usterek łącznie

  20,00

  3

  Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):

  4

  Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

  4.1

  określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

  20,00

  4.2

  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

  94,00

  4.3

  dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

  51,00

  5

  Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

  5.1

  co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)

  20,00

  5.2

  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

  94,00

  6

  Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

  6.1

  w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)

   

  6.2

  który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

  42,00

  6.3

  który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

  50,00

  6.4

  który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

  85,00

  6.5

  autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

  126,00

  6.6

  do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

  48,00

  6.7

  w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

  82,00

  6.8

  o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

  50,00

  6.9

  skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

  60,00

  6.10

  pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący lady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

  94,00

  6.11

  pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

  50,00

  6.12

  dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

  120,00

  7

  Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

  7.1

  prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)

  35,00

  7.2

  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)

  21,00

  7.3

  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)

  48,00

  7.4

  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)

  41,00

  7.5

  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

  41,00

  7.6

  wykonanie numeru nadwozia

  49,00

  7.7

  wykonanie numeru silnika

  49,00

  7.8

  wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

  36,00

  7.9

  sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

  82,00

  7.10

  pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)

  255,00


  Objaśnienia:

  1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
  2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
  3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
  4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
  5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

  Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają:

  • m.w. - masa własna pojazdu,
  • d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Poleca swoje usługi w zakresie:

 1. Bieżących napraw pojazdów: osobowych, ciężarowych i autobusów (z częściami powierzonymi lub naszymi)
 2. Prac spawalniczych 
 3. Przetaczania bębnów hamulcowych 
 4. Habrowania (regeneracja) resorów 
 5. Elektromechaniki pojazdowej 
 6. Wymiany filtrów, olejów i płynów eksploatacyjnych 
 7. Smarowania wszystkich typów pojazdów 
 8. Napełniania układów centralnego smarowania

- UWAGA !!! - Możliwość negocjacji cen za usługi - ceny konkurencyjne - dla stałych klientów udzielamy rabaty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

Serwis ogumienia

Aktualności:

 • Ogłoszenie linii nr 10

  Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. informuję, iż od dnia 01.10.2015 r. kursy miejskie linii nr 10 z godzin: 9.05, 11.05, 15.05 i 18.05 zostają zawieszone.

  Za utrudnienia przepraszamy.

   
 • Karta Dużej Rodziny

  Informujemy, iż od dnia 20.08.2015 r. zostanie wprowadzona Karta Dużej Rodziny.

  Upoważnia ona do zakupu biletu jednorazowego i  biletu miesięcznego na Komunikację miejską  z 70% ulgą.

  Ulga przysługuje pasażerom posiadającym Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

   
 • Godziny pracy INFORMACJI

  Od dnia 01.09.2015r. INFORMACJA czynna w godzinach 5:00 - 16:00.

   
 • Ulga wakacyjna na bilety jednorazowe...

  Powiślańska Komunikacja Samochodowa wprowadza ulgę handlową o wartości 35% na kursy komunikacji międzymiastowej na bilety jednorazowe. Ulga obowiązuje w terminie 01.07.2015 r. - 31.08.2015 r. Z ulgi mogą korzystać uczniowie do ukończenia 24 roku życia posiadający ważną legitymację szkolną oraz studenci do ukończenia 26 roku życia posiadający ważną legitymację studencką.

   

   
 • Ogłoszenie dot. Watkowic

    Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. informuje, iż kursy systemowe linii Kwidzyn - Watkowice dla pracowników dojeżdżających do pracy w godzinach: 6:00, 14:00, 22:00 oraz powroty po tych godzinach zostają  zawieszone z dniem 28.06.2015 r. Istnieje możliwość zakupu biletu systemowego, okresowego do dnia 28.06.15 r. z 40% bonifikatą. Zakupu tego można dokonać wyłącznie w kasie biletowej.

  Za utrudnienia przepraszamy.

   

Informacje o zmianie rozkładu jazdy:

 • Zmiana rozkładu jazdy od 01.02.2015

   

           Powiślańska  Komunikacja Samochodowa  Sp. z o. o. informuje , że od 1.10.2015 r. nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy:

   

  -Kursy do Watkowic:

  • Kurs z godziny 6.35 zostaje przyspieszony na godz. 6.30
  • Kurs z godziny 15.45 zostaje przesunięty na 16.20

  -Kurs z Watkowic:

  • Kurs z godziny 7.00 zostaje przyspieszony na godz. 6.55

   

  -Kurs z godz. 15.45 Kwidzyn – Klecewo nie będzie zajeżdżał na następujące przystanki:
  Czarne Małe I , Czarne Małe II oraz Czarne Małe Kolonia.

   

  - Zmieniono legendę kursu o godz. 22.55  Klasztorek – Kwidzyn z CHn na CHb

  - Ulega zmianie trasa kursu Klecewo - Kwidzyn o 16.45. Po zmianie autobus będzie zajeżdżał na następujące przystanki:

  • Czarne Górne Wieś
  • Czarne Dolne
  • Rozajny Wieś
  • Cygany Kolonia

   


Copyright 2011 Strona Firmowa Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. - Start. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon