Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przewozów dla grup zorganizowanych. Dla stałych klientów możliwość negocjacji cen.

Stacja oferuje pełny zakres badań technicznych:


Okresowe badania techniczne:

 • motocykli i motorowerów;
 • samochodów osobowych i ciężarowych;
 • ciągników samochodowych;
 • przyczep i naczep ciężarowych;
 • autobusów;
 • ciągników rolniczych i przyczep rolniczych;
 • pojazdów marki "SAM";


Pierwsze badania techniczne:

 • pojazdów sprowadzonych z zagranicy;
 • pojazdów wycofanych z ruchu drogowego i zgłoszonych do ponownej rejestracji;
 • pojazdów zabytkowych;


Dodatkowe badania techniczne:

 • pojazdów z instalacją gazową;
 • taksówek;
 • pojazdów uprzywilejowanych;
 • pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;
 • pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym;
 • pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy;
 • pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym;
 • pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych;
 • pojazdów po wymianie podwozia (ramy);
 • pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy;
 • ustalanie nieznanych danych technicznych pojazdów;
 • sprawdzanie mechanizmów i zespołów w pojazdach: geometrii kół, amortyzatorów,
 • luzów w zawieszeniu, toksyczności spalin, świateł mijania i drogowych itp.

  Nadawanie i wybijanie numerów nadwozia i wykonywanie tabliczek zastępczych.

  Opiniowanie, wyjaśnianie, informowanie w sprawach dotyczących warunków technicznych pojazdów, oraz w sprawach dotyczących badań technicznych pojazdów.

  Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  z dnia 29 września 2004 roku (Dz. U. Nr 223, poz. 2261 z późniejszymi zmianami)
  Obowiązuje od 29.10.2004 r.


  TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

  Lp.

  Wyszczególnienie

  Opłata w zł (brutto)

  1

  Okresowe badanie techniczne:

  1.1

  motocykl, ciągnik rolniczy

  62,00

  1.2

  samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

  98,00

  1.3

  samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

  153,00

  1.4

  samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

  176,00

  1.5

  autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

  199,00

  1.6

  przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

  40,00

  1.7

  przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

  50,00

  1.8

  przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

  70,00

  1.9

  przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

  78,00

  1.10

  przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

  163,00

  1.11

  przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

  177,00

  1.12

  pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)  

  1.13

  taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)  

  1.14

  pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

   

  1.15

  pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

  63,00

  1.16

  pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

   

  1.17

  tramwaj - wagon silnikowy

  330,00

  1.18

  tramwaj - wagon przegubowy

  395,00

  1.19

  tramwaj - wagon doczepny czynny

  250,00

  1.20

  tramwaj - wagon doczepny bierny

  110,00

  1.21

  trolejbus - badania elektryczne2)

  115,00

  1.22

  motorower

  50,00

  1.23

  pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

  62,00

  2

  Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

  2.1

  skuteczności i równomierności działania hamulców

  20,00

  2.2

  skuteczności działania hamulców tramwaju

  120,00

  2.3

  skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

  50,00

  2.4

  ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

  14,00

  2.5

  połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

  20,00

  2.6

  toksyczności spalin

  14,00

  2.7

  poziomu hałasu

  20,00

  2.8

  geometrii kół jednej osi

  36,00

  2.9

  działania amortyzatorów jednej osi

  14,00

  2.10

  wszystkich innych usterek łącznie

  20,00

  3

  Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):

  4

  Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

  4.1

  określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

  20,00

  4.2

  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

  94,00

  4.3

  dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

  51,00

  5

  Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

  5.1

  co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)

  20,00

  5.2

  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

  94,00

  6

  Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

  6.1

  w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)

   

  6.2

  który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

  42,00

  6.3

  który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

  50,00

  6.4

  który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

  85,00

  6.5

  autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

  126,00

  6.6

  do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

  48,00

  6.7

  w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

  82,00

  6.8

  o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

  50,00

  6.9

  skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

  60,00

  6.10

  pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący lady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

  94,00

  6.11

  pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

  50,00

  6.12

  dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

  120,00

  7

  Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

  7.1

  prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)

  35,00

  7.2

  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)

  21,00

  7.3

  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)

  48,00

  7.4

  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)

  41,00

  7.5

  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

  41,00

  7.6

  wykonanie numeru nadwozia

  49,00

  7.7

  wykonanie numeru silnika

  49,00

  7.8

  wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

  36,00

  7.9

  sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

  82,00

  7.10

  pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)

  255,00


  Objaśnienia:

  1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
  2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
  3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
  4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
  5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

  Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają:

  • m.w. - masa własna pojazdu,
  • d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Poleca swoje usługi w zakresie:

 1. Bieżących napraw pojazdów: osobowych, ciężarowych i autobusów (z częściami powierzonymi lub naszymi)
 2. Prac spawalniczych 
 3. Przetaczania bębnów hamulcowych 
 4. Habrowania (regeneracja) resorów 
 5. Elektromechaniki pojazdowej 
 6. Wymiany filtrów, olejów i płynów eksploatacyjnych 
 7. Smarowania wszystkich typów pojazdów 
 8. Napełniania układów centralnego smarowania

- UWAGA !!! - Możliwość negocjacji cen za usługi - ceny konkurencyjne - dla stałych klientów udzielamy rabaty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

Serwis ogumienia

Aktualności:

 • Zmiany w komunikacji miejskiej od 01.04.2015 r.

  Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.04.2015 r. autobusy komunikacji miejskiej linii 11 jadące trasą Furmańska - Miłosna Jabil nie będą zajeżdżały na ulicę Podjazdową.

  Ponadto wprowadzona zostaje linia nr 10.

  Trasa Linii 10: Kwidzyn Dworzec PKS, Dworzec PKP, Kościuszki ZUM, Grunwaldzka Szkoła, Sportowa, Sportowa Koło Orlenu, Strumykowa, Sportowa koło Orlenu, Młynarska, Sportowa, Kościuszki ZUM, Kościuszki PKP, Dworzec PKS.

  Więcej…  
 • Nowe ceny biletów komunikacji miejskiej.

  Cennik na bilety komunikacji miejskiej od stycznia 2015 r.

  Na podstawie Uchwały Nr XVI/103/08 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia ulg za przejazdy komunikacją miejską w Kwidzynie.

  Więcej…  
 • Zmiany rozkładu jazdy od 15.12.2014r.

  Od dnia 15.12.2014r. ulega zmianie rozkład jazdy komunikacji międzymiastowej: - autobus relacji Kwidzyn – Bronno odjeżdżał będzie o godzinie 15:35 ze stanowiska 1-go, - Wszystkie autobusy na trasie Kwidzyn – Watkowice – Kwidzyn nie będą zajeżdżały na przystanek Kwidzyn Warszawska Urząd Miasta, - autobusy 14:50 relacji Kwidzyn – Kisielice oraz 6:15 relacji Kisielice – Kwidzyn będą zajeżdżały na przystanki Czarne Małe I, Czarne Małe II oraz Czarne Małe Kolonia. Bliższe informacje pod nr tel. 055 – 646 – 46 – 06.  
 • Nowe ceny biletów miesięcznych na trasie Kwidzyn-Watkowice

  Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Kwidzynie wprowadza z dniem 01.12.2014 r.

  nowe ceny biletów miesięcznych systemowych na trasie Kwidzyn - Watkowice dla pasażerów dojeżdżających do zakładów pracy na terenie miasta Kwidzyna na godziny 6:00, 14:00 i 22:00 oraz powroty po tych godzinach. Pasażerowie, którzy będą  chcieli dokonać zakupu biletu miesięcznego proszeni są o zgłaszanie się do Kasy Biletowej.

  Więcej…  
 • Ogłoszenie system

  Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. informuję, iż od dnia 02.10.2014 roku uczniowie posiadający bilety miesięczny, będą mogli jeździć autobusami tzw. „systemowymi” o godzinie 14.05 w kierunku Kisielic, Klecewa i Klasztorka. Warunkiem takiego przejazdu będzie ustąpienie miejsca siedzącego przez młodzież w autobusie dla pasażerów wsiadających po pracy m.in. z WZPOW, IP, Plati i Jabil. W przypadku nie stosowania się przez młodzież do powyższego udogodnienia powrócimy do rozwiązania dotychczasowego.

   

Informacje o zmianie rozkładu jazdy:

 • Zmiana rozkładu jazdy od 01.02.2015

  OGŁOSZENIE

  Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. informuje, że od 01.02.015 r. nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy:

  - autobusy systemowe dowożące pasażerów do pracy na godz. 6.00, 14.00 i 22.00 oraz odwożące po tych godzinach na trasie Watkowice Małe - Kwidzyn Miłosna Jabil - Watkowice Małe będą zajeżdżąły do miejscowości Klecewko. Z Klecewka będą wyjeżdżały o godz. 4.54, 12.54 i 20.54.   

  - kurs z godz. 6.20 Kwidzyn - Gniew zostaje zawieszony

  - kurs o godz. 16.10 Gniew - Kwidzyn zostaje zawieszony

  - kurs o godz. 15.45 Kwidzyn - Klecewo w dni nauki szkolnej bezie zajeżdżał na nastepujące przystanki:

  Czarne Małe I, Czarne Małe II oraz Czarne Małe Kolonia (w okresie ferii i wakacji nie będzie zajeżdżał na te przystanki)

  - kurs o godz. 14.50 Kwidzyn - Kisielice nie będzie zajeżdżał na następujące przystanki:

  Czarne Małe I, Czarne Małe II oraz Czarne Małe Kolonia.

  - kurs o godz. 11.20 Kwidzyn - Prabuty Sanatorium zostaje zawieszony

  - kurs o godz. 22.53 Prabuty Sanatorium - Kwidzyn będzie jeździł tylko w dni nauki szkolnej oraz w soboty niedziele i święta 

  - kursy relacji Kwidzyn - Gdańsk o godz. 6.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 oraz Gdańsk - Kwidzyn o godz. 9.10, 12.30, 14.30, 18.10, 20.00 będą dodatkowo zatrzymywać się na następujących przystankach:

  Korzeniewo, Piaseczno, Subkowy oraz Tczew Plac Piłsudskiego.

   

   

   


Copyright 2011 Strona Firmowa Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. - Start. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon